Úrazové pojištění pro účastníky akcí KČT

Víte, že Klub českých turistů je zapojen do úrazového pojištění sportovců? Úrazové pojištění je uzavřeno s Pojišťovnou VZP a.s. (komerční pobočkou zdravotní pojišťovny VZP) a vztahuje se na úrazy vzniklé při účasti na organizované turistické akci nebo při turistické činnosti (např. při obnově turistického značení). Během organizovaných akcí jsou pojištěni nejen všichni členové KČT, ale také účastníci - nečlenové. Členové KČT jsou pojištěni také při organizované dopravě na turistickou akci.

Jak řešit pojistnou událost:

V případě škodné události je nutné tuto nahlásit Pojišťovně VZP, a.s. písemně na příslušném formuláři „Oznámené škodné události“ (OŠU). Vyplněný formulář a další doklady se zasílají na ústřední sekretariát KČT, který potvrdí, že k úrazu došlo během organizované akce nebo činnosti a všechny doklady předají pojišťovně. Pojištění se vztahuje na všechny členy KČT v průběhu organizované akce nebo aktivity a při organizované cestě na tuto aktivitu. Dále se vztahuje také na nečleny KČT v průběhu jejich účasti na akci KČT.

V případě hlášení smrti úrazem, trvalých následků úrazu a tělesného poškození způsobeného úrazem vyplňte formulář „Oznámení škodné události z úrazového pojištění“. Postup vyplnění a zaslání je následující:

  1. Kompletně vyplnit příslušný formulář.
  2. Číslo pojistné smlouvy je 1310000010.
  3. Datum platnosti pojištění: od: 1. 1. 2015, do: na dobu neurčitou.
  4. Vznikla škoda při provozování sportu: ANO, turistika.
  5. Do kolonky „Doplňující poznámky“ na druhé straně formuláře: název pořadatele akce (odboru nebo oblasti), činnost, při které došlo k úrazu (název a termín akce KČT), jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka pořadatelské organizace, razítko organizace.
  6. K OŠU je nutné připojit potřebné doklady: zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu (postačuje kopie dokumentu), v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy, v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků.
  7. OŠU společně s požadovanými doklady zašlete na ústředí KČT: Klub českých turistů, Revoluční 1056/8a, PO box 37, 110 05 Praha 1.
  8. V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a.s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz.
  9. Podrobnosti jsou na webu https://www.pvzp.cz/cs/servis-pro-klienty/cov-hlaseni-skodne-udalosti/ (pozn.: od 1. 1. 2015 je nové sídlo pojišťovny: Pojišťovna VZP, a.s. Budova Diamond Point Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 – Karlín).

Formulář oznámení škodné události (PDF) si můžete stáhnout zde.

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: